Mapvote für Chora_Skirmish_v1


# Name Vote
1 [VM]Ob3rB3rg -1
2 fred_X 1