Mapvote für Anvil_Skirmish_v1


# Name Vote
1 Lyzair -1
2 (G_C) Holy Moly -1
3 [♥] Daggo -1
4 [W♥S] Seppelino -1